Przeskocz do treści

Rejestracja Obserwatorów
 


Publikujemy odnośniki do czterech, najważniejszych z punktu widzenia obserwatora społecznego informacje i uchwał Państwowej Komisji Wyborczej. Zapoznaj się z nimi uważnie, zanim podejmiesz decyzję o przystąpieniu do akcji.

  • Informację dotyczącą uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych znajdziesz tutaj.

Zwróć szczególną uwagę na uprawnienia obserwatorów społecznych:

II. Uprawnienia obserwatorów społecznych

Zgodnie z art. 103c § 1 Kodeksu wyborczego zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenia i fundacje, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, mają prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze społecznym do każdej terytorialnej oraz obwodowej komisji wyborczych.

Obserwatorem społecznym może być osoba mająca czynne prawo wyborcze do Sejmu, tj. :

1) będąca obywatelem polskim;

2) która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;

3) która nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) która nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) która nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Obserwatorem społecznym nie może być:

1) kandydat w wyborach;

2) komisarz wyborczy;

3) pełnomocnik wyborczy;

4) pełnomocnik finansowy;

5) urzędnik wyborczy;

6) członek komisji wyborczej.

Obserwatorzy społeczni przed przystąpieniem do swoich czynności przedstawiają przewodniczącemu komisji:

1) dokument tożsamości;

2) zaświadczenie podpisane przez osobę działającą w imieniu organu uprawnionego do reprezentowania na zewnątrz stowarzyszenia/fundacji, sporządzone według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego (M.P. poz. 795). Zaświadczenia mogą różnić się między sobą wyglądem i układem graficznym, ale ich treść musi odpowiadać wzorowi ustalonemu przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obserwatorzy społeczni mają takie same uprawnienia jakie przysługują mężom zaufania, za wyjątkiem:

1) wnoszenia do protokołu uwag;

2) obecności przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia.

  • Uchwałę PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania znajdziesz tutajJeśli zamierzasz pełnić funkcję obserwatora społecznego, zwróć szczególną uwagę na treść uchwały dotyczącą: praw i obowiązków obserwatora społecznego oraz na rozdziały III i IV Uchwały: zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu wyborczego oraz zadania komisji w trakcie głosowania.
  • Uchwałę PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania znajdziesz tutaj.
  • Pismo PKW do Fundacji im. Stefana Batorego, zawierające informacje dot. roli obserwatorów wyborczych, dostępne tutaj. PKW stwierdza w nim, iż w komisji, w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż jeden obserwator społeczny wyznaczony przez to samo stowarzyszenie lub fundację.
  • Pismo PKW do Fundacji im. Stefana Batorego, dostępne tutaj, dotyczące m.in. kwestii nazwy wyborów na zaświadczeniu dla obserwatorów społecznych, indentyfikatorów czy możliwości rotacji obserwatorów.