Przeskocz do treści

Rejestracja Obserwatorów
 


Zasady postępowania obserwatora w ramach akcji Obserwujemy wybory

Pobierz i wydrukuj Zasady postępowania obserwatora w ramach akcji Obserwujemy wybory

1.Bezstronność

 • Obserwator nie może być zaangażowany w popieranie komitetu lub kandydatów startujących w wyborach.
 • Obserwator nie może ujawniać swoich sympatii politycznych. Z jednakowym zaangażowaniem ma opisywać wszystkie nieprawidłowości, bez względu na to, kto się ich dopuszcza.

2. Kompetencja

 • Konieczny jest wcześniejszy udział w szkoleniu, zapoznanie się z przepisami i materiałami udostępnionymi na stronie obserwujemywybory.pl oraz z formularzem obserwacji.

3. Rzetelność

 • Wszystkie działania muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkiej staranności.
 • Uwagi wpisane do formularza musza być zaobserwowane osobiście, a nie zasłyszane.
 • Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu obserwacyjnym opracowanym przez organizatorów akcji.
 • Dane zebrane podczas obserwacji należy niezwłocznie po zakończeniu obserwacji w lokalu wyborczym wpisać do systemu informatycznego.

4. Szacunek

 • Obserwator powinien z szacunkiem odnosić się do wyborców oraz członków komisji. Nie przeszkadzać komisji w pracy, w razie potrzeby zadawać pytania z prośbą o wyjaśnienia, a nie żądać.

5. Dystans

 • Nie należy wchodzić w bliskie relacje z członkami komisji i mężami zaufania, nie należy pomagać i instruować wyborców. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedury wyborczej uczestnik powinien odnotować ten fakt na formularzu obserwacji wyborów. W sytuacjach wyjątkowych uczestnik ma prawo zwrócić uwagę na naruszenie członkom komisji wyborczej. Może także m.in. złożyć skargę - jeśli nieprawidłowości dotyczą działalności obwodowej komisji wyborczej, skargę rozpatruje terytorialna komisja wyborcza, która powinna uczynić to niezwłocznie - lub powiadomić o naruszeniu instytucje nadzorujące przestrzeganie prawa wyborczego: komisarza wyborczego, Państwową Komisję Wyborczą.
 • Do czasu ogłoszenia analizy zebranych informacji przez organizatorów akcji Obserwujemy wybory, obserwatorzy proszeni są o nie wypowiadanie się do mediów na temat przebiegu obserwacji i kontaktowanie przedstawicieli mediów bezpośrednio z organizatorami.

Regulamin akcji Obserwujemy wybory

Obserwujemy wybory to społeczna akcja, której celem jest zebranie danych o przebiegu głosowania i liczenia głosów podczas wyborów samorządowych 2018 w 300 losowo wybranych obwodach wyborczych. W ramach akcji obserwatorzy społeczni, delegowani przez organizacje uczestniczące w akcji, obserwują prace obwodowych komisji wyborczych – od godz. 6:00 w dn. 21 października 2018 do podpisania przez komisję protokołu z wynikami głosowania. W trakcie obserwacji obserwatorzy społeczni wypełniają opracowany przez organizatorów akcji formularz obserwacji i niezwłocznie po zakończeniu pracy w lokalu wyborczym wprowadzają zebrane dane do systemu udostępnionego przez organizatorów.

Organizatorzy akcji

Organizatorami akcji Obserwujemy wybory są:

Akcja Demokracja, Kampania Przeciw Homofobii, Komitet Obrony Demokracji, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Do zadań organizatorów należy: rekrutacja obserwatorów, dostarczenie obserwatorom zarejestrowanym na stronie obserwujemywybory.pl zaświadczeń uprawniających do prowadzenia obserwacji w danym obwodzie.

Uczestnicy akcji – obserwatorzy

Obserwatorem społecznym w ramach akcji Obserwujemy wybory może zostać osoba rekomendowana przez organizacje uczestniczące w akcji, która spełnia łącznie następujące warunki: zarejestrowała się na stronie www.obserwujemywybory.pl , odbyła szkolenie dla obserwatorów organizowane przez Fundację im. Stefana Batorego, uzyskała od jednego z organizatorów akcji zaświadczenie uprawniające do prowadzenia obserwacji we wskazanym obwodzie oraz zobowiązała się do przestrzegania Zasad prowadzenia obserwacji oraz niniejszego Regulaminu.

Obserwatorem społecznym nie może być osoba pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych bądź ubezwłasnowolnioną, osoba pełniąca funkcję urzędnika wyborczego, komisarza wyborczego, pełnomocnika wyborczego lub pełnomocnika finansowego komitetu.

Obserwator społeczny nie może być członkiem komitetu wyborczego, ani on ani jego bliska rodzina nie mogą kandydować w wyborach.

Obserwator społeczny działa na rzecz organizatora akcji, jednak nie reprezentuje organizatora, a jego działanie nie ma charakteru pracy.

Zgłoszenie gotowości uczestnictwa w akcji

Aby przystąpić do akcji Obserwujemy wybory należy skontaktować się z jednym z organizatorów akcji a następnie zarejestrować się na stronie obserwujemywybory.pl wypełniając formularz rejestracyjny. Rejestracja automatycznie oznacza akceptację Zasad prowadzenia obserwacji oraz przepisów niniejszego Regulaminu. Osoba zarejestrowana nabywa status społecznego obserwatora wyborów po odbyciu szkolenia i otrzymaniu od jednego z organizatorów akcji zaświadczenia uprawniającego do przeprowadzenia obserwacji głosowania i liczenia głosów w danym obwodzie.

Rejestrując się do akcji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym w akcji Obserwujemy wybory oraz w celach: kontaktowym, sprawozdawczym i archiwizacyjnym (patrz: Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników akcji).

Harmonogram akcji Obserwujemy wybory

Rejestracja uczestników na www.obserwujemywybory.pl : od 17.09.2018.

Szkolenia dla obserwatorów, w tym szkolenia stacjonarne i webinaria: 6.10-19.10.2018

Wysyłka zaświadczeń od organizatorów akcji do uczestników (obserwatorów): od 17.09.2018.

Obserwacja przebiegu głosowania i liczenia głosów w 300 wybranych losowo obwodach: w dniu wyborów do zakończenia procedury wyborczej.

Wpisywanie informacji z obserwacji do formularza obserwatora: niezwłocznie i nie później niż 24 godziny po zakończeniu obserwacji.

Wprowadzanie danych do systemu informatycznego udostępnionego przez organizatorów akcji.

Zadania obserwatora

 • wypełnienie zgłoszenia udziału w akcji na obserwujemywybory.pl lub bezpośrednio u współorganizatora akcji;
 • udział w szkoleniu organizatora akcji: stacjonarnym lub/i internetowym;
 • zapoznanie się z materiałami udostępnionymi na stronie obserwujemywybory.pl;
 • uzyskanie zaświadczenia o statusie obserwatora społecznego od współorganizatora akcji. Bez zaświadczenia nie jest możliwe prowadzenie obserwacji w ramach akcji;
 • wydrukowanie formularza obserwacji;
 • próbne zalogowanie się do systemu informatycznego zbierającego dane obserwacyjne;
 • skontaktowanie się z innymi osobami prowadzącymi obserwację w obwodowej komisji wyborczej, w której obserwator będzie prowadzić obserwację wyborów i ustalenie: czasu obserwacji, zmian z innymi osobami, osoby wpisującej wyniki do systemu informatycznego (o ile nie zostanie inaczej ustalone, będzie to ostania osoba uzupełniająca formularz obserwacji);
 • w dniu głosowania zgłoszenie się do przydzielonej obwodowej komisji wyborczej, obserwowanie przebiegu głosowania i liczenia głosów, na bieżąco wypełnianie formularza obserwacji;
 • sfotografowanie protokołu z wynikami głosowania;
 • po zakończeniu pracy w komisji niezwłoczne wpisanie danych z formularza do systemu informatycznego i załączenie zdjęcia protokołu z wynikami wyborów.

Rezygnacja z uczestnictwa w akcji Obserwujemy wybory

Uczestnik, który chce zrezygnować z udziału w akcji musi niezwłocznie powiadomić o swoim zamiarze organizatorów akcji drogą mailową na adres organizacji, od której uzyskał zaświadczenie.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Osoby przystępujące do akcji Obserwujemy wybory  wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym (Deklaracja udziału w akcji) przez Fundację im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa (Administrator) reprezentującą organizatorów akcji - w celu uczestnictwa w akcji Obserwujemy wybory oraz w celach kontaktowych.

Podanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w akcji Obserwujemy wybory.

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą udostępniane przez Administratora wszystkim organizacjom torom uczestniczącym w akcji. Dane te mogą być również udostępnione innym podmiotom realizującym na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego opracowanie danych z obserwacji w celu przygotowania raportu.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez Fundację im. Stefana Batorego do czasu zakończenia akcji Obserwujemy wybory i sporządzenia raportu z obserwacji, a po jej zakończeniu do czasu wymaganego przepisami prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez uczestników zgody i będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik akcji ma prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, przechowywane będą w celach archiwizacyjnych do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika lub uczestniczkę akcji, a po jego wniesieniu przez okres konieczny do ustalenia i dochodzenia roszczeń między uczestnikiem lub uczestniczką akcji Obserwujemy wybory a administratorem danych.

Uczestnik akcji Obserwujemy wybory ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo złożenia sprzeciwu w związku z ich przetwarzaniem w celach archiwizacyjnym i kontaktowym, a także prawo wniesienia skargi do urzędu ochrony danych osobowych, na ich niewłaściwe przetwarzanie.